Verhuur Voorwaarden

Definities:

In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Verhuurder: Beer It on dat beer pong tafel ter beschikking stelt en/of in verband daarmee diensten verleent.

Huurder: de wederpartij van Verhuurder.

Beer pong tafel: het object dat de Huurder huurt van de Verhuurder. Huurovereenkomst: de tussen Verhuurder en Huurder gesloten overeenkomst met betrekking tot de huur/verhuur van een Huurobject.

 

Artikel 1: Beschadiging of vermissing Goederen

De kosten van eventuele beschadigingen en/of vermissing van de beer pong tafel worden in rekening gebracht bij de huurder. Tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 2: Overschrijding huurtermijn

A: Indien de beer pong tafel te laat ingeleverd wordt zal er per dag en per tafel 15 euro per dag extra in rekening worden gebracht alsmede de reguliere kosten voor het huren van de beer pong tafel.

B: Huurder dient direct telefonisch contact op te nemen indien er het vermoeden is dat de huurperiode overschreden zal worden.

 

Artikel 4: Gebruik beer pong tafel

Huurder dient de beer pong tafel in oorspronkelijke staat in te leveren en dient zorgvuldig om te gaan met de goederen. Mocht de beer pong tafel niet meer bruikbaar zijn, dan wordt de dan geldende winkel-verkoop prijs als schadebedrag gerekend. Bij schadebedragen groter dan de borg wordt een aanvullende factuur gestuurd, te voldoen binnen 14 dagen.

 

Artikel 5: Betaling

A: Het volledige huurbedrag dient te worden voldaan voor aanvang van de huurperiode.

B: In het geval van additionele kosten dienen deze direct te worden voldaan bij inleveren van de beer pong tafel. Tenzij anders overeengekomen.

C: Indien er gekozen is voor na facturatie is er een betalingstermijn van maximaal 14 dagen. Indien deze overschreden worden zijn de incassokosten voor rekening van de huurder.

 

Artikel 6: Mankementen

A: In het geval van mankementen aan de beer pong tafel tijdens de huurperiode zal Beer It On zich inzetten om een vervangende beer pong tafel te regelen. Hier kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.

B: Huurder heeft recht op gedeeltelijke kwijtschelding van de huursom indien er tijdens de huurperiode een mankement aan de beer pong tafel is. Dit alleen in het geval als dit buiten de schuld van de huurder is.

 

Artikel 7: Annuleren

A: Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een maximum van 20% van de huursom;
  • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 35% van de huursom;
  • Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 40% van de huursom; bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 50% van de huursom;
  • Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 5e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 75% van de huursom;
  • Bij annulering vanaf de 5e dag (inclusief) tot de dag van verhuur: 90% van de huursom; bij annulering op de dag van verhuur of later: de volle huursom.

B: Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende kalenderdag.

C: Beer It On houd zich het recht voor om bij overmacht de overeenkomst eenzijdig te verbinden.

 

Artikel 8: Slotbepalingen

Indien enige bepalingen van deze overeenkomst nietig is blijven de overige bepalingen van kracht.